خاطرات آموزشدکه

زندگی زیباست اگر زیبا بیندیشیم

انواع سنگ ها

1- مقدمه:
همه ساختمان ها روی زمین ساخته می شوند. ساختمان گر باید زمین را از دید جنس، دانه بندی و توان بار بری بشناسد.
واژه ی زمین از دو پاره ساخته شده است. زَم یعنی سرد مانند زمستان و یین، پسوند همانندی مانند زمین. از نظر ساختمانی پوسته ی زمین یا سنگی است که برای کندنش به نیرو نیاز است یا خرده سنگی که قابل کشت می باشد. از دید پیدایش، پوسته ی زمین آذری،ته نَشسته و یا دگر گون شده است. ساختمان گر باید سنگ ها و خرده سنگ های ساختمانی را با چشم بشناسد و اگر نیاز باشد برای شناخت بهتر آن را آزمایش کند.
1-1-کانی ها:

از به هم چسبیدن کانی ها سنگ درست میشود. کانی ها جسم های جامدی هستند که در پوسته ی زمین پیدا می شود. کانی ها را از سختی و رنگ و درخشش آن ها می شود شناخت. سختی کانی ها را به ده درجه تقسیم کرده اند:
درجه سختی یک که با فشار دست ساییده می شود. مانند تالک،گرافیک، خاک چینی، کلوریت.
درجه ی سختی دو که می توان آن ها را با ناخن خراش داد. مانند گوگرد،سنگ گچ، پنبه ی کوهی.
درجه ی سه که با فولاد به آسانی خراشیده می شود.مانند سنگ آهک و سنگ پادزهر.
درجه ی سخت چهار که قدری سخت تر از درجه ی سه با فولاد خراش داده می شود. مانند منیزیت(کربنات آهن)، فلورایت.
درجه ی پنج که به دشواری با فولاد خراش داده می شود. مانند لیمونیت، من یتیت، کرومیک.
درجه ی شش که با شیشه خراشیده می شود. مانند فلدسپات، هماتیت، مرَغَش.
درجه ی هفت که شیشه را خراش می دهد. مانند در کوهی، گرانات.
درجه ی هشت که کانی های سیلیسی و سیلیکاتی را خراش می دهند.مانند توپاز و لعل.
درجه ی نه که کانی های سیلیسی را به آسانی خراش می دهد. مانند کرندن که بهترین جنسش یاقوت است.
درجه ی سختی ده که الماس بوده و همه ی کانی ها را خراش می دهد.
رنگ کانی ها ممکن است دارای درخشش فلزی مات و یا بی رنگ باشند.
2-1 -سنگهای آذرین:

از درون زمین به روی زمین رانده شده اند خمیر مایه ی آن ها سه جور سرد و بسته شده اند:
1-2-1-سنگ های بلورین:
همه کانی ها سازنده ی سنگ بلوری هستند(بلور جسمی است که ملکول هایش منظم شده باشند)خمیر مایه ی این سنگ ها در زیر زمین به کندی سرد،بسته و سنگ شده اند.هنگام سرد شدن خمیر مایه ی سنگ، افت گرما کند بوده و زمان برای سرد شدن، بستن و سنگ گردیدن آن به شکل دانه های بلور ساده بوده است.مانند گرانیت دیوریت و زی ییت.
2-2-1-سنگ های بلور دانه:

در این سنگ ها دانه های کانی های بلوری، در خمیر ریز دانه یا خمیر بلور نشده جای دارند. خمیر مایه ی سنگ در حال سرد شدن، بستن و بلوری شدن بوده که به جای سرد جا به جا شده اند.در جای تازه افت گرما زیاد می باشد، از این رو بخشی از خمیر مایه ی سنگ که بلوری نشده بوده زود سرد شده بسته و به شکل خمیر ریز دانه با خمیر غیر بلوری سنگ شده است. در این سنگ ها،کانی های بلوری و سنگ خمیری، از یک جنسند و شکلشان دو گونه است مانند پرفیرگرانیت پرفیردیوریت و پرفیرزی ینیت.
3-2-1-سنگ های بلور نشده ی خمیری آتشفشانی:

خمیر مایه ی این سنگ ها از درون زمین به روی زمین ریخته است. چون زود سرد شده است، بلوری نشده و به شکل خمیر سنگی بسته است. سنگ های آتشفشانی بلور نشده اند و یا دارای کانی های بلوری ریز هستند مانند سنگ های بازالتی(نو)و پر فیری(کهنه).
3-1-سنگ های ته نشسته:

در روی زمین از ته نشین شدن جسم های محلول یا شناور در آب دریاها، یا فرو غلتیدن در آب رودخانه ها، یا در یخچال ها و یا فرو افتادن از هوا(برف و گرد و خاک) درست شده اند. سنگ های ته نشسته ی آبرفتی از روی شکل و درشتی دانه هایشان دسته بندی شده اند. زمین های آبرفتی خرده سنگی هستند. مهندس ساختمان باید آن ها را بشناسد، زیرا با آن ها می سازد(جسم پر کننده، ملات، شفته، بتن و آسفالت) و یا روی آن ها و در آن ها می سازد.
4-1-سنگ های دگر گون:

این سنگ ها اصلشان آذری(آُرتو) یا ته نشسته(پارا) است که زیر فشار زیاد، یا گرمای زیاد و یا هر دو دگرگون شده اند.
سنگ های دگرگون چهار گروهند:
1-فیلیت ها با لایه های نازک تا برگ های نازک.
2-شیسیت ها که سنگ های لایه لایه ی سیاه رنگند.
3-گنیس ها که بیشترشان دگرگون گرانیتی اند.
4-سنگ های گوناگون.
5-1-اثر های شیمیایی که مصالح ساختمانی آسیب می رساند:
اسید ها و نمک هایی که در آب حل شوند، به مصالح ساختمانی آسیب می رسانند.
6-1-در مصالح ساختمانی باید بود و نبود جسم های نوشته شده ی زیر آزمایش شوند:
اسید های آزاد و قلیایی، کربنات ها (نمک های اسید کربن)،سولفات ها (نمک های جوهر گوگرد)، کلرور ها(نمک های جوهر نمک)، نیتراتها(نمک های جوهر شوره)،کلرور ها(نمک های جوهر گوگرد).
2-سنگ های ساختمانی:
سنگی که در ساختمان مصرف می شود باید سالم بوده،پوسیده نباشد و پوسیدگی هم نداشته باشد. سنگی که در زیر سازی راه و درون ساختمان مصرف می شود باید وزن فضایی اش بیش از 5/1 تن و تاب فشاری آن 40 کیلو نیوتن بر م م مربع باشد. سنگی که در نمای ساختمان مصرف می شود باید در برابر عوامل جوی پایداری کند،آب در آن نشت نکند و اثر فیزیکی و شیمیایی نداشته باشد. آب نمکد، و در آب وا نرود و با آن ترکیب نشود. سختی آن نباید کمتر از 3 و تاب فشاری آن کمتر از
N\mm280 و وزن فضایی آن کمتر از t\m32 باشد.
سنگی که در سنگ فرش راه مصرف می شود باید سخت باشد، آب در آن نمکد که در هوای سرد یخ بزند. ساییدگی آن کم باشد و لاستیک چرخ غلتان زیاد نساید. باید تاب ضربه ای اش باشد تا سنگ غلتان کوبنده آن را خرد نکند.
سنگی که برای ساختن رویه ی سیاه مصرف می شود باید چسبنده ی سیاه خوب اندودش کند و چسبنده ی سیاه را بهتر از آب بمکد. سنگ سخت برای پی سازی ساختمان، زیر سازی راه و بالاست راه آن مصرف می شود.
در ساختن بتن، نباید دانه های سنگ پخ و سوزنی مصرف شود. دانه های سنگ بتن باید به دوغاب سیمان خوب بچسبند. تاب فشاری سنگ بتن از
N/mm280 و سختی آن از 3، .وزن فضایی آن از 2 و وزن حجمی آن نباید از t\m37/1 کمتر باشد. برای ساخت بتن با تاب فشاری بالا سنگ با سختی 6 و بیشتر و تاب فشاری بیش از N/mm2100 مصرف بشود. به سنگ بتن گرد میکرنی و سیلیس مانند«دیاتومه»یا«کیزل گور» افزوده می شود.

3-چسبنده های ساختمانی:

1-3-گل رس:
از در هم کردن آب و خاک رس و ورز دادنشان ساخته می شود. چسبنده ی گل رسی در برابر نشت کردن آب و کم و زیاد شدن گرما پایدار نیست. خاک رس به دلیل مکش زیاد آب و باد پس از خشک شدن ترک می خورد.
گل رس خمیر چسبناک و شکل پذیر است زیرا ذره های جسم ها که دارای کشش مولکولی هستند همدیگر را می کشند. این کشش لعابی از آب به نازکی 6 تا 8 هزارم میکرن را با نیروی
N/mm2200 به پولک های خاک رس می چسباند. این لعاب نازک سطح پولک ها را خیس می کند آنگونه که زیر اثر کمترین نیرو، پولک های خاک رس روی همدیگر می لغزند و شکل گل رس تغییر می کند که ای را شکل پذیری گل رس گویند. خاک رس شکلش پولکی است، نازکی پولک های خاک رس از یک هزارم میکرن تا 2 میکرن می باشد. نازکی پولک های خاک رس منت مری لنیت یک هزارم میکرن و درازای آن ها 100 تا 300 هزارم میکرن است. نازکی پولک های پاره ای از خاک رس ها به دو میکرن می رسد.
خاک رس، سیلیکات آلومینیومی است که آب شیمیایی دارد و از پوسیدن فلدسپات ها و میکا ها پیدا شده است.

2-3- قیر:
قیر جسم سیاهی است که از تعداد زیادی هیدرو کربور، که به سیستم کولوئیدی در هم شده اند درست شده است. و دارای هیدروکربور های گوگرد دار و اکسیژن دار نیز می باشد. با گرما دادن به قیر، از شخی به سفتی به خمیری به شلی و به آبکی می رود و در روغنی حل می شود. قیر چسبنده است و دانه های سنگ را به همدیگر می چسباند، این است که در ساختن رویه های سیاه آسفالتی مصرف می شود.آب در قیر نشت نمی کند، از این رو با آن ساختمان را آب بندی می کنند. چسبنده های سیاهی(قیر و قطران)که برای ساختن رویه های سیاه راه مصرف می شوند باید دارای خاصیت های زیر باشند:
1. رویه ی سیاه سنگ را با یک لعاب نازک بپوشانند و آن ها را به هم بچسبانند.
2. رویه ی سیاه در برابر اثر های جوی بویژه نشت کردن آب و کم و زیاد شدن گرما پایداری کند.
3. آب در آن نشت نکند.
4. در گرمای تابستان عرق نکرده، نرم نشود و موج بر ندارد و در سرمای زمستان جمع نشود و ترک نخورد.
5 . رویه ی سیاه زیر چرخ غلتان بارکش های سنگین پایداری کند و بار چرخ را به لایه ی زیرین خود برساند.(چرخ سطح راه را می کوبد، می مکد می خراشد و میراند)

3-3-ملات ها:
ملات جسمی است خمیری که پس از به مصرف رسیدن، به صورت فیزیکی خشک می شود یا شیمیایی می گیرد و شفت و سخت می شود. ملات از خوب در هم کردن یک جسم چسبنده(گل رس، دوغاب گچ، دوغاب آهک،دوغاب سیمان، قیر و قطران)و یک جسم پر کننده(دانه های ریز و درشت سنگ)ساخته می شود.
ملات برای رو مالی روی: دیوار، کف، بدنه ی پی، زیر سقف،پشت بام، چسباندن دانه های سنگ طبیعی و ساختگی به همدیگر، بند کشی لای درز ساختمان های آجری و سنگی و جز این ها مصرف می شود. ملات ها دو جور می گیرند، سفت و سخت می شوند: ملات های هوایی در هوا و ملات های آبی در جایی که هوا نباشد و زیر آب.
ملات های هوایی، یا فیزیکی در هوا خشک شده آب آزاد و نم آن ها خشک می شود، مانند ملات گل و کاه گل و یا شیمیایی در هوا می گیرند، مانند ملات گچ و ملات آهک هوایی. ملات های آبی، در جایی که هوا نباشد می گیرند و در زیر آب سفت و سخت می شوند، همانند ملات آهک آبی، ملات ساروج و ملات سیمان.

4-3-سیمان ها:
سیمان پرتلند:
گردی است که ساخته شده است از: در هم ریختن نزدیک به سه وزن سنگ آهک و یک وزن خاک، آسیاب کردن سنگ و خاک در هم ریخته تا گرد همگن شوند.پختن گرد همگن در دمای زیر 1000 درجه، تا
CO2 از سنگ آهک و آب شیمیایی از خاک رس جدا شوند، در گرمای زیر 1200 درجه آهک با سیلیس و رس ترکیب می گردد.
در گرمای بالای 1200 درجه، رویه ی دانه های گرد داغ شده عرق می کنند و به همدیگر می چسبند، و به شکل دانه های جوش(کَلَنکِر)در می آیند.
دانه های کلنکر را سرد و با کمی گچ آسیاب می نمایند.
سیمان ترکیب شده است از:
%45 سه کلسیم سیلیکات
C3S
%25 دو کلسیم سیلیکات
C2S
سه کلسیم آلومینات
CA3 و چهار کلسیم آلومینوفریت C4AF در آن کم است.
سیمان های پرتلند ترکیب شده اند از:
تا67% وزن سیمان
06آهک CaO
 تا 26% """""""
71سیلیس SiO2 
3رس Al2O3 تا 7% """""""
 تا6% """""""
0/5اکسید آهن Fe2O3
 تا5/4 %
0/1منیزی MgO """""""
 تا 3/1% """""""
0/5Na2O, K2O
 تا 3% """""""
1SO3

آهک
CaO: اگر در سیمان ترکیب شده باشد، کلسیم سیلیکات بویژه سه کلسیم سیلیکاتC3S سیمان زیاد می شود،این جسم تاب نخستین پس از ساختن ملات سیمان را بالا می برد. زیاد شدن سه کلسیم آلومینات در سیمان، پایداری آن را در برابر آب دریا سولفان دار کم می کند و ملات سیمان هنگام گرفتن زیادتر گرما پس می دهد.
سیلیس
SiO2: در کوره ی سیمان پزی با آهک ترکیب سیلیکات کلسیم می دهد. اگر سیلیس در سیمان جایگزین اکسید آلومینیوم و اکسید آهن شود،دانه های مواد خام دیر عرق می کنند، اما می شود زمان گرفتن ملات این جور سیمان را به آسانی تنظیم کرد. هر گاه سیلیس در سیمان جایگزین آهک شود، تاب ملات سیمان به کندی افزایش می یابد.

انواع سیمان پرتلند از نظر جنس:
1. سیمان پرتلند نوع 1:سیمان معمولی مورد مصرف در تمام کار های ساختمانی در شرایط عادی جوی و محیطی. این گونه سیمان نباید در معرض حمله ی سولفات ها باشد.
2. سیمان پرتلند نوع 2:حمله ی کم سولفات ها را می تواند تحمل کند، در نتیجه برای ساختن کانال های فاضلاب و غیره خوب است. درجه حرارت این نوع سیمان نسبت به نوع یک کمتر بوده پس برای بتن ریزی در هوای گرم مناسب می باشد.
3. سیمان پرتلند نوع3:همان سیمان معمولی اما زودگیر می باشد، و در محل هایی که احتیاج به قالب برداری فوری باشد از این نوع سیمان استفاده می شود زیرا مقاومت نخستین این سیمان خیلی زود بالا می رود. گرمای تولید شده ی آن در ساعات اولیه ی مصرف زیاد پس مناسب برای مصرف در هوای سرد می باشد.
4. سیمان پرتلند نوع4:کمترین حرارت را در موقع سخت شدن تولید می نماید، بدین لحاظ در بتن ریزی های انبوه مانند سد ها مصرف این سیمان پیشنهاد می گردد؛ همچنین در بتن ریزی هایی که گرمای حاصله از سیمان برای بتن مضر تشخیص داده می شود، از این نوع سیمان به کار برده می شود.
5 . سیمان پرتلند نوع5:ضد سولفات بوده و در برابر حمله ی شدید سولفات ها بخوبی مقاومت می کند مصرف این نوع سیمان در ساختن اسکله ها و پایه های پل ها و کار های دریایی پیشنهاد می شود.

دیگر انواع سیمان پرتلند:

A1،A2،A3،(همان سیمان های پرتلند نوع 1،2و3 می باشند با این تفاوت که دارای مواد افزودنی هوازا هستند) سیمان پرتلند ممتاز،سیمان زود گیر، سیمان ضد سولفات، هوازا، رنگی،چاه کنی،روباره، سیمان های پوزولانی،انبساطی، سیمان برقی و سیمان بنایی.

4-سنگ های ساختگی

1-4-آجر:
آجر،آجور و یا آگور واژه ای است بابلی؛نام خشت نوشته هایی بوده است که بر آن ها فرمان، منشور،قانون و جز این ها را می نوشتند. سومری ها و بابلی ها، برای ساختن خشت، پی از فرو نشست سیلاب، گل خمیری را از کنار رودخانه ها بدست می آوردند. از زمان پیدایش نخستین آجر اطلاع دقیقی در دست نیست ولی احتمالاً همزمان با پیدایش آتش بوده است، و در دشت هایی که سنگ یافت نمی شده اختراع شده است.
نخستین بار از گل پخته دیواره ها و کف اجاق ها، به آجر پزی پی برده اند.پیشینه ی آجر پزی در خوزستان و میان دو رود(میان رودان یا بین النهرین)زودتر از جاهای دیگر ایران زمین می باشد، در هندوستان قدمت آجر به 6000 سال می رسد. آجر یکی از مصالح ساختمانی است که با خلق و خوی بشر بسیار سازگار بوده و در هر دورانی از تاریخ به نوعی مورد کاربری واقع شده است.
آجر سنگی است ساختگی و دگر گون از پختن خشت بدست می آید.خشت خاکی نمناک یا گلی است که بدان شکل داده باشند؛(گِل مخلوط همگن و ورزیده ی آب و خاک است) خاک را با 15 تا 25 صدم وزنش آب در هم کرده ورز می دهند تا تمام دانه های خاک نمناک شوند، یا به گرد خاک 7 تا 8 صدم وزنش نم می زنند. به گل با فشار کم و خاک نمناک با فشار زیاد شکل می دهند. ساده ترین تعریفی که از آجر می توان بیان کرد، این است که آجر،سنگی است مصنوعی(ساختگی)که از پختن خاک رس با استخوان بندی اصلی بدست می آید، و ابعاد و تعداد آن مطابق نیاز ما قابل تغییر می باشد.
1-4-1-خاک آجر:
زمین خرده سنگی در همی است از جسم جامد+آب+هوا.آب و هوای درون خاک آجر، جای خالی آن است که نمی شود بر آن بار گذاشت.جسم جامد خاک، در هم شده ای است از میان دانه(ماسه)+ ریز دانه(لای و خاک رس پولکی). خاک آجر دارای سنگ آهک،سولفات ها، فلدسپات ها، جسم های آهن دار، رستنی ها و جز این ها نیز هست. بهترین خاک برای ساخت آجر خاک رس می باشد.

1-4-2-مراحل پخت آجر:
1. تهیه ی خاک رس.
2. به عمل آوردن خاک.
3. ساختن گِل.
4. قالب گیری یا خشت زنی.
5. خشک کردن خشت.
6. پخت آجر در کوره.

1-4-3-انواع کوره ی آجر پزی:
1. کوره با آتش و آجر ثابت(کره ی چاهی یا حلقه ای)
2. کوره با آجر ثابت و آتش رونده(کوره ی هوفمان)
3. کوره با آتش ثابت و آجر رونده(کوره ی تونلی)

1-4-4-طبقه بندی آجر:
1-4-4-1-طبقه بندی از لحاظ جنس آجر:
1. آجر فشاری با ابعاد 5*10*20 و 5.5*11*22 مناسب برای کلیه ی کارهای گری چینی و طاق ضربی.
2. آجر ماشینی(سوراخ دار)روی سطح بزرگتر آن 8 یا 10 سوراخ به قطر 5/1 تا 2 سانتیمتر موجود است؛ جنس این آجر ها ترد و شکننده بوده خاصیت مکندگی آن کمتر از آجر فشاری می باشد و قابل تیشه داری نیست.سوراخ ها باعث می شود که ملات به طور عمودی در دیوار نفوذ کرده و استحکام دیوار بیشتر شود. برای دیوار جدا کننده ی غیر باربر و دیوار باربر با میلگرد مسلح مناسب است و ابعاد آن 5/5*11*22 می باشد.

1-4-4-2-انواع آجر از لحاظ رنگ:
این گونه آجر ها بیشتر در مواقعی کاربری دارند که از آجر بخواهیم در نما استفاده کنیم.
آجر هایی که در نما به کار می روند:زرد کمرنگ یا آجر سفید،زرد پررنگ یا بهی، قرمز رنگ روشن و قرمز سیر. ضخامت آجر نما 3 یا 4 و یا 5 بوده و دو بعد دیگرشان تفاوتی با دیگر آجر ها نمی کند.

1-4-4-3-آجر از لحاظ ابعاد:
5*10*20 و 5/5*11*22

2-4-سرامیک:
نام گروهی از خاک های شکل گرفته ای است که در گرمای 900 تا 2000 درجه پخته می شود و شکننده می باشد.سرامیک به دو نوع زمخت و ظریف می باشند. سرامیک های زمخت که تو پریشان کم است مانند:آجر بنایی، سفال پوشش بام و تن پوشه ی سرامیکی. سرامیک های زمخت که تو پریشان زیاد است، این نوع سرامیک ها در دمای عرق کردن پخته شده اند مانند: آجر ضد اسید، آجر پایدار در برابر ساییده شدن تنپوشه ی فاضلاب، تشت، تغار و ناودان.

سرامیک های ظریف با تو پری زیاد:
در گرمای عرق کردن پخته شده اند مانند: کاشی های یک رنگ و چند رنگ برای فرش کف،مقره های چینی، آسترآسیاب های گردنده ی ساچمه ای از چینی و از نسوزی که در گرمای عرق کردن پخته شده باشند.
سرامیک های ظریف با تو پری کم مانند: نیازمندی های بهداشتی پخته شده از خاک، گلدان، مجسمه و چیز های زینتی با ته لعاب سفید قلعی و... .

3-4-کاشی:
کاشی قطعه سنگی است مصنوعی به ابعاد مختلف و به ضخامت چند میلیمتر که یک روی آن دارای سطحی شیشه ای بوده و کاملاً صاف و صیقلی می باشد به همین علت به راحتی قابل تمیز کردن است؛ و اغلب در محل هایی از ساختمان به کار برده می شود که امکان رشد میکرب بیشتر بوده و در نتیجه احتیاج به نظافت بیشتر دارد، همانند: حمام ها، توالت ها، آشپزخانه ها و آب ریز گاه های عمومی و... .

3-4-1-اجزای کاشی:
از دو قسمت تشکیل شده است:1- قطعه ی سفالی که بخش اصلی استخوان بندی کاشی است. و 2- لعاب روی آن که ماده ای شیشه ای است.

3-4-2-مراحل تهیه ی کاشی:
1. تهیه ی مصالح اولیه.
2. ساختن گل.
3. قالب گیری.
4. خشک کردن.
5. پختن کاشی.
6. لعاب دادن روی کاشی.

3-4-3-ابعاد کاشی:
10*10 و 20*20 و 30*30 و 20*10 و 40*40 و 15*15 .

4-4-نسوز ها:
در کوره ی های فلز گدازی، سیمان پزی، سرامیک پزی و شیشه آب کنی و مانند این ها؛ از آن جایی که بدنه ی کوره در دمای بیش از 500 تا 600 درجه تغییر حالت داده و در دمای 1000 درجه به حد خمیری می رسد نیاز به مواد نسوزی داریم که دست کم حرارت 1500 درجه را تحمل کند؛ این مواد نسوز نامیده می شود.
نسوز هایی که در صنعت مصرف می شود: نسوز سیلیکاتی شاموت، نسوز سیلیکات، منیزیم، سیلیسی و کربناتی و دیگر نسوز ها هستند.

4-4-1-مصرف نسوز در ساختمان:
در امر تولید واحد های مسکونی 10 تا 12 طبقه و یا حتی بزرگتر جز در بعضی مکان ها چون داخل شومینه مصرف مستقیم ندارد؛ اما در ساختمان های عمومی چون بیمارستان ها و غیره، مثلاً برای پوشش داخلی کوره های زباله سوزی-دیگ های بخار-دیگ های شوفاژ و... از نسوز استفاده می گردد.

4-4-2- مراحل تهیه ی نسوز:
1. تهیه ی مواد اولیه.
2. آماده سازی مواد.
3. شکل دادن نسوز.
4. خشک کردن نسوز.
5. پختن نسوز.

4-4-3-مصرف نسوز های فرسوده:
در صورت نیاز می توان با آسیاب کردن نسوز های خرد شده و فرسوده آن را لا مقداری مواد اولیه از همان جنس مخلوط و تکرار مراحل پخت نسوز جدید تولید کرد که در واقع به نوعی صرفه جویی می باشد.

5-گچ:
از جمله مصالحی است که در صنعت ساختمان سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و از نخستین قدم(ریختن رنگ برای مشخص نمودن محیط کارگاه) تا واپسین عملیات اجرایی(سفید کاری) کاربرد دارد. گچ از پختن و آسیاب کردن سنگ گچ بدست می آید.

1-5-خواص گچ:
گچ علاوه بر دو خاصیت عمده ی زود گیری و ازدیاد حجم به هنگام سخت شدن دارای خواص دیگری چون اکوستیک بودن، مقاومت در برابر آتش سوزی، ارزانی و فراوانی و همچنین رنگی سفید و خوش آیند می باشد. از دیگر خواص گچ می توان به رنگ پذیری، سخت شدن، ضعف در برابر رطوبت و در عین حال توانایی مقاوم نمودن آن در برابر رطوبت اشاره کرد؛ که ساده ترین راه آن پاشیدن چند لایه رنگ بر روی آن است.

6-شیشه
جسمی است شفاف که نور بخوبی از آن عبور می کند و پشت آن بطور واضح قابل دیدن است. شیشه جسمی است سخت که در طبقه بندی سختی اجسام در ردیف هشتم بوده و به غیر از الماسه ها همه ی سنگ ها را خط می اندازد. وزن مخصوص شیشه 5/2 گرم بر سانتی متر مکعب بوده و بسیار ترد و شکننده می باشد؛شیشه تنها مصالحی است که با وجود آنکه نور به راحتی از آن عبور می کند، فضا های مسکونی را از گزند عوامل جوی چون باد-باران-برف-سرما و نیز هجوم حشرات و حیوانات محفوظ نگاه می دارد.(شیشه علی رقم ظاهر آن که جامد می نماید از نظر علم مواد یک جسم مایع است و در طول زمان جاری شده و سطح آن موجی شکل می شود) با توجه به سطحی که شیشه می پوشاند قیمت آن ارزانتر از دیگر مصالح بوده و به ساختمان جلوه ی خاصی می دهد.

1-6-انواع شیشه:
1. شیشه ی رنگی.
2. شیشه ی مسلح.
3. شیشه ی مقاوم در برابر حرارت.
4. شیشه ی پیش تنیده.

شیشه ی نشکن.
5. شیشه ی خم.
6. شیشه ی ضد گلوله.
7. شیشه ی مقاوم در برابر صوت.(ضد صوت).
8. پشم شیشه.
9. کف شیشه.
10.آجر شیشه.
11. شیشه ها ی تار.